privacy verklaring

Best Barrel Trading B.V. gevestigd aan De Grote Beer 15 in Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

admin@bestbarrel.nl  of 073 614 67 52

David van Brakel is de Functionaris Gegevensbescherming van Best Barrel. Hij is te bereiken via dvanbrakel@bestbarrel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Best Barrel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestbarrel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Best Barrel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Best Barrel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best Barrel) tussen zit. Best Barrel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Activecampaign: wij maken gebruik van Activecampaign om opgevraagde downloads te kunnen versturen en nieuwsbrieven te verzenden. Je ontvangt enkel onze nieuwsbrief wanneer je hier expliciet om hebt gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen enkel persoonsgegevens met onze CRM aanbieder Activecampaign en Hootsuite (enkel wanneer je klant bent geworden).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

[cookie_declaration]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Best Barrel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bestbarrel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Best Barrel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Best Barrel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bestbarrel.nl

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Best Barrel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Best Barrel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Best Barrel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  5 jaar > wij bewaren je gegevens enkel wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens op te slaan > indien er 5 jaar geen contact meer is geweest tussen beide partijen zien we geen reden meer om de gegevens nog langer te bewaren.

Adres                                          7 jaar > enkel i.v.m. samenwerkingsovereenkomst > hiertoe zijn we wettelijk verplicht. >

Best Barrel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Best Barrel  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: we analyseren het website gedrag van onze bezoekers om onze dienstverlening te optimaliseren.

Google Adwords en Facebook ads: we gebruiken bezoekersgegevens om bezoekers te benaderen met relevante content updates. Wij streven ernaar om bezoekers enkel te retargeten met inhoudelijke content, niet met lege advertenties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je kan je altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Je persoonsgegevens worden dan uit onze systeem verwijderd. Google Analytics gegevens blijven voor een periode van 2 jaar bewaard.

Persoonsgegevens van klanten blijven in ons CRM systeem bewaard tot 7 jaar nadat onze samenwerking is beëindigd. We zijn hiertoe wettelijk verplicht.